• 08

Kerkdienst

De eerstvolgende kerkdienst is op:

Activiteit

De eerstvolgende activiteit is op:

“Voorts mat hij nog duizend, en het was een beek, waar ik niet kon doorgaan; “Voorts mat hij nog duizend, en het was een beek, waar ik niet kon doorgaan; want de wateren waren hoge wateren, waar men door zwemmen moest, een beek, waar men niet kon doorgaan.”Ezechiël 47:5.

Het was goed om velen van u te ontmoeten op woensdag 3 mei, jongstleden in de wijkzaal van de Pauluskerk. We hebben geluisterd naar een mooie meditatie van ds. M. Maas. En het was fijn, dat ook zijn echtgenote in ons midden was. Inmiddels ligt het heilsfeit van Hemelvaart achter ons en hebben we ook de komst van Gods genadige pinksterzegen mogen gedenken.Het was goed om velen van u te ontmoeten op woensdag 3 mei, jongstleden in de wijkzaal van de Pauluskerk. We hebben geluisterd naar een mooie meditatie van ds. M. Maas. En het was fijn, dat ook zijn echtgenote in ons midden was. Inmiddels ligt het heilsfeit van Hemelvaart achter ons en hebben we ook de komst van Gods genadige pinksterzegen mogen gedenken.

Die pinksterzegen stond in het Oude Testament al voorzegd. De profeet Ezechiël bijvoorbeeld, zag in een visioen, hoe daar het water – dat is het symbool van het levendmakende werk van Gods Heilige Geest – vanuit de tempel stroomde. Ezechiël stond verbaasd. Het stroompje dat hij zag en dat hij volgde, werd almaar breder en dieper. Ja, Ezechiël moest dat niet enkel met zijn ogen zien. Hij moest dat ook ervaren, want de engel gaf hem de opdracht om in die stroom te gaan staan.

Uiteindelijk wordt de stroom zo breed en zo diep, dat Ezechiël niet langer meer de bodem voelt, maar zwemmen moet.

Met de komst van de Heere Jezus, met het kruiswerk dat Hij volbracht, heeft Hij de Heilige Geest verdiend. Om uit te delen. En op de pinksterdag is het dan zover. De Heere kiest het oude bekende oogstfeest uit om Zijn Geest uit te gieten in Jeruzalem. De grote oogst gaat beginnen: drieduizend mensen komen tot bekering.Met de komst van de Heere Jezus, met het kruiswerk dat Hij volbracht, heeft Hij de Heilige Geest verdiend. Om uit te delen. En op de pinksterdag is het dan zover. De Heere kiest het oude bekende oogstfeest uit om Zijn Geest uit te gieten in Jeruzalem. De grote oogst gaat beginnen: drieduizend mensen komen tot bekering.

En… dat is nog maar het begin. De apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief “wij die de eerstelingen des Geestes hebben”. Dat wil zeggen, dat het bij de eerstelingen niet blijft, maar dat de Geest steeds meer zal doorbreken in deze wereld. Immers, wij mogen het meemaken dat overal in deze wereld het Evangelie van de Gekruisigde wordt verkondigd. Gods belofte wordt vervuld. Wat een genade, dat de Heere Jezus niet alleen de prijs betaalt, door te lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha, maar ook het geloof schenkt. Door het wederbarende werk van de Heilige Geest, worden mensen tot het geloof gebracht, tot bekering geleid en belijden ze hun schuld: “wat zullen we doen, mannenbroeders…?” Wat een genade, dat de Heere Jezus door het zenden van Zijn Heilige Geest, ons mede te hulp komt. Immers, wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het betaamt, maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

Dan mag u de Heere aan uw kant weten. Wanneer ontdek je dat? Op het moment dat je je handen vouwt en je knieën buigt. Op het moment dat je in gebed tot de Heere vlucht. Dan mag je ervaren: het zijn niet mijn woorden, maar Zijn woorden. Net als Ezechiël. Hij ervoer de reikwijdte en de diepte van de stroom, niet alleen door er naar te kijken, maar door er in overeenstemming met het bevel van de engel in te gaan staan.

Blijf daarom niet op afstand staan. Hoor het Woord van God. Overdenk het. Maak het u eigen. En kom dan vervolgens met dat gehoorde Woord voor Zijn aangezicht. “Heere, hier staat het, doet u in mijn leven wat u beloofd hebt”. De stroom ontspringt aan het Vaderhart. Het komt vanuit de tempel, het Heilige der Heiligen. Gebrek en droogte, geestelijke leegte wordt door de Heere weggenomen in Zijn Zoon Jezus Christus, Die in het zenden van Zijn Geest alles heeft meegebracht. Soli Deo Gloria. God alleen de eer.


Lezen: Ezechiël 47 : 1-12. 

Zingen: Psalm 36: 2, 3. 

Namens de Protestantse Contact Diensten de wijkkerkenradenvan de Augustijnenkerk en Pauluskerk,van harte Gods zegen toegewenst.

Ds. G. van Wijk, juni 2017.

Inloggen

Registreren