• 09

Rooster kerkdiensten

zondag 8 mei 2022 aanvang 17:00 uur.

Predikant
Prop. P. van der Schee 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Jesaja 25:6-12,1 Korinthe 15:50-58 
Tekst
1 Korinthe 15:50-58 

1 Korinthe 15
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet.
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.
55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.
58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 17:3
Psalm 89:1,19
Psalm 90:1
Psalm 103:8,9
Psalm 73:12,13
Psalm 73:14 
Organist
B. van Buitenen
Koster
D. Quist 
Collecten
Stichting Parousie
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters

 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren