• 24

Rooster kerkdiensten

zondag 19 maart 2023 5e Lijdenszondag aanvang 17:00 uur.

Vrijgekocht van de vloek der wet

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Serie Galaten (7) 
Schriftlezing
Galaten 3:1-14 en Markus 15:33-39 
Tekst
Galaten 3:6-14 

Galaten 3
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend;
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.
Puntenverdeling
1. Kinderen van Abraham
2. Door de wet vervloekt
3. Door Christus vrijgekocht 
Psalmen
Voorzang Psalm 12:7
Ps. 22:1,6
Ps. 22:7
Ps. 57:1,2
Ps. 57:5,7
Ps. 118:10 
Organist
B. van Buitenen
Koster
D. Quist 
Collecten
Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters

 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren