• 02

Rooster kerkdiensten

zondag 28 mei 2023 Eerste Pinksterdag aanvang 17:00 uur.

De Geest van de Zoon uitgezonden in mijn hart

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
  
Bijzonderheden
Serie Galatenbrief 
Schriftlezing
Galaten 3:24-4:7 
Tekst
Galaten 4:4-7 

Galaten 4
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.
Puntenverdeling
1. Het fundament
2. De zegen zelf
3. De vrucht 
Psalmen
Voorzang Psalm 23:2
Ps. 68:2,3
Ps. 25:3
Ps. 72:9,10
Gz. 5:1,2,10 (ber. Onze Vader)
Ps. 119:9 
Organist
B. van Buitenen
Koster
D. Quist 
Collecten
GZB
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters

 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren