• 09

Rooster kerkdiensten

zondag 10 december 2023 2e Advent aanvang 17:00 uur.

Jezus’ geboorte aangekondigd bij Maria

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Jezus’ geboorte aangekondigd bij Maria 
Schriftlezing
Lukas 1:26-38 
Tekst
Lukas 1:26-38 

Lukas 1
26 En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;
27 Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria.
28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.
29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn.
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.
33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?
35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
36 En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Puntenverdeling
Zij wordt
1. Moeder van Israëls koning
2. Moeder van de Heere
3. ‘Moeder’ van alle gelovigen 
Psalmen
Ps. 57:1 (voorzang)
Ps. 89:1,2
Ps. 89:7,8
Ps. 89:15,16,20
Ps. 102:11,12
Ps. 56:5 
Extra informatie
2e zondag van advent 
Organist
B. van Buitenen
Koster
H.C. Vink 
Collecten
Voedselbank en Kledingbank Dordrecht
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren