• 11

Hoe moet ik bidden?

“Gij dan bidt aldus…”
Matthéüs 6:9a.

Vindt u het bidden moeilijk? Moeilijk, om te volharden in het gebed? Moeilijk, om niet sommige situaties van ons leven, maar alle situaties van ons leven de Heere bekend te maken? Moeilijk, om uw gedachten erbij te houden? Moeilijk, om te geloven dat Hij een Hoorder is van het gebed? Wordt u misschien geplaagd door de vraag: is mijn gebed wel recht? Is het een goed gebed? Of juist niet?

Bij Wie kunnen we dan beter te rade gaan, dan bij de Heere Jezus Zelf. De Heere Jezus, Die een Man was van het gebed en zeggen kon: “Vader, Ik weet dat Gij Mij altijd hoort…” De Heere Jezus, Die soms nachten op de berg alleen was om tot Zijn Vader te bidden? Wat zegt Hij over het gebed?

Wel, het eerste dat de Heere Jezus ons meegeeft, is dat we in ons bidden een oprechte houding tot God moeten hebben. De Heere Jezus geeft een Farizeeër als voorbeeld die, hoewel hij van plan was om op het uur van het gebed in de tempel aanwezig te zijn, op de een of andere manier dat gebedsuur niet haalt. Blijkbaar zat het wat tegen onderweg. Maar wat doet hij? Hij houdt zijn pas wat in, zodat hij op het gebedsuur precies op de hoek van een straat uitkomt… Juist op dat ogenblik brak het gebedsuur aan, en luidkeels roept hij in het openbaar Gods Naam aan… De Heere Jezus noemt zo iemand een huichelaar. Want hij bidt met een onoprechte houding. Hij bidt niet met zijn vizier op God, maar met zijn vizier op mensen. Jezus zegt: dat was zijn doel. Dat doel heeft hij gehaald, en ook het loon van dat doel heeft hij gekregen: eer van mensen.

Jezus stelt daartegenover: “maar gij…”. Bid je Vader in het verborgene. Dat betekent onder andere: anderen hoeven het niet te weten of te zien. Maar het betekent ook dit: zoek de afzondering op. Zoek de Heere in de stilte van je woonkamer. Wordt stil voor God…

Vindt u dat moeilijk? Sommige jongeren denken dat het voor ouderen gemakkelijker is om de stilte op te zoeken. Van de ouderen begrijp ik echter dat het ook voor hen niet gemakkelijk is om stil te worden voor God. Ook als we oud geworden zijn, is er nog steeds zoveel te doen. En waar ouderdomsgebreken zich laten zien, komen ook de hulpverleners ons veelvuldig bezoeken – gelukkig maar – maar ondertussen… Ondertussen, is de stilte weer verbroken. Zoek het toch maar op. Want in de stilte, in de overdenking van Wie de Heere is, laat de Heere Zich vinden.

Maar er is nog iets dat de Heere Jezus onder de aandacht brengt. Overdenk voordat u in gebed gaat, wat u met de Heere bespreken wil. Overdenk waar u Hem voor danken wil. Overdenk wat u aan Hem vragen wil. Met andere woorden: zorg voor orde in uw bidden. Die orde vinden we bijvoorbeeld heel duidelijk terug in het gebed dat Heere Jezus aan Zijn discipelen heeft geleerd. Hij zegt: “gij dan bidt aldus…”. Deze orde betekent overigens niet dat we in ons bidden formeel of afstandelijk worden. Neen. De Heere Jezus leert ons: “je mag Vader zeggen…”. Met die Vadernaam op de lippen en in ons hart, worden we aangezet om op een kinderlijke en intieme wijze met de Heere om te gaan. Dus: breng orde in je gebed. Wees bewust van de woorden die u uitspreekt. Maar toch ook tegelijkertijd: de woorden mogen kinderlijk worden gebracht. Eenvoudig. En vertrouwelijk. Zoals een kind met zijn vader spreekt. Wat een machtig wapen heeft de Heere in het gebed aan Zijn kerk gegeven. U laat dat gebed toch niet liggen? Bidt u mee? Persoonlijk? Bidt voor alles wat u bezighoudt? Maar ook voor de gemeente? Voor de kerk?

Lezen: Matthéüs 6:1-15.
Zingen: Psalm 43:1.
Van harte Gods zegen toegewenst.
Ds. G. van Wijk, oktober 2018.

Een echtpaar om jaloers op te zijn!

“In de dagen van Heródes, de koning van Judéa, was een zeker priester, met name
Zacharías, van de dagorde van Abía; en zijn vrouw was uit de dochters van Aäron
en haar naam Elizabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in
al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk,”
Lukas 1: 5 – 6.

U kent Zacharias en Elizabeth wel. Ze zijn beiden al behoorlijk op leeftijd gekomen. Waarom haalt Lukas hen voor het voetlicht? Omdat de Heere via hen de draad van Zijn genade en liefde vastpakt en doortrekt. Om via hen Zijn volk én de volkeren te zegenen met de Zaligmaker. Opdat ons leven niet in de duisternis zal blijven steken, maar wordt beschenen met de Opgang uit de hoogte. Zacharias betekent: de HEERE gedenkt. De lang beloofde Davids Zoon zal geboren worden. Dan Elizabeth. Haar naam betekent: de HEERE is getrouw. Hun namen zijn twee preken op zich!

Van dit echtpaar vertelt Lukas een paar mooie dingen. Zij waren beiden rechtvaardig voor God. Niet zondermeer, maar voor Gód. Ze wáren niet alleen rechtvaardig, maar lééfden ook rechtvaardig. Let op het woordje ‘beiden’. Niet de één wel en de ander niet, maar allebei! Wat een huwelijk! Wat een voorbeeld! Wat een zegen als u zo’n huwelijk hebt. Wat een pijn wanneer u zo’n huwelijk had. Wat een verdriet als uw dierbare is overleden.

Het feit dat Zacharias en Elizabeth rechtvaardig waren voor God betekende niet dat ze zondeloos waren. In de beste huwelijken is wel eens wat. Het waren wat dat betreft Adamskinderen, maar ook Abrahamskinderen. Van Abraham staat geschreven: En Abraham geloofde in de HEERE en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. In dat wonder mochten ook Zacharias en Elizabeth delen.

Maar het woordje rechtvaardig betekent ook, dat het betrouwbare mensen waren. Je kon op hen aan. Je wist wat je er aan had. Het waren mensen die vasthielden aan het Woord en trouw bleven aan de dienst van God en gehoorzaam leefden naar alle geboden van God. Ze waren onberispelijk. Er was niets op hen aan te merken. Om door een ringetje te halen! Zeg eens eerlijk: kan dat ook van u worden gezegd? Wat toen kon, kan vandaag ook! Weet u wel dat verschillende jonge mensen behoefte hebben aan mensen zoals Zacharias en Elizabeth? Hopelijk bent u, als oudere een voorbeeld voor onze jongeren! Laat het maar horen met woorden en zien met daden. Wijs hen vooral op de grote Davids Zoon. Hij is ons aller voorbeeld! Van jongs af aan had Hij God, Gods gebod, Gods dag en dienst van harte lief!

We leven in de adventsweken, waarin we Zijn eerste komst gedenken en naar Zijn tweede komst uitzien. Als Hij komt, hoe zal Hij ons aantreffen? God geve dat we allen leven zoals Zacharias en Elizabeth. God heeft dat toen gezegend, maar zegent dat vandaag nog!

Lezen: Lukas 1: 5 t/m 25, 57 t/m 80.
Zingen:Lofzang van Zacharias (enige gezangen 3 of C): 1 t/m 5.

Namens de protestantse contact dienst en de wijkkerkenraden van de Augustijnenkerk en Pauluskerk,
ds. M. Maas, december 2017.

Foto's kerstzangavond

Op 24 december gingen de deuren van de kerk open voor de kerstzangavond met als thema ‘Licht in de duisternis’. De blijde boodschap van kerst werd zingend ten gehore gebracht. De foto's van de kerstzangavond zijn geplaatst in het fotoalbum.

Foto's kerstviering zondagsschool

De zondagsschool had tweede kerstdag hun kerstviering met als thema "Beloofd is beloofd". De foto's zijn geplaatst in het fotoalbum.

Foto's kerstviering kinderclub De Ark

Kinderclub De Ark heeft hun kerstviering gehad. De foto's zijn geplaatst in het fotoalbum.

Zacharia's lofzang

“Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen
der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft, de Opgang uit de hoogte. Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.”
Lukas 1:77-79

Hebt u het wel eens meegemaakt, dat u geen woord meer uit kon brengen? Soms wordt mij verteld: we moesten bij de dokter komen. Kort en bondig werd ons de stand van zaken meegedeeld: “Meneer, mevrouw, helaas, we kunnen niets meer voor u doen…”. Ik herinner me die alleenstaande man. Na een dergelijk bericht vertelde hij met tranen in zijn ogen: “nou, dan heb je geen praatjes meer, hoor, dominee”. Verstomd ben je dan, sprakeloos, lamgeslagen.

Sprakeloosheid kan ons ook overvallen waar we met een ongedacht grote zegen te maken krijgen, of met iets dat onze stoutste verwachtingen overtreft. De koningin van Scheba zag de rijkdom van Salomo en hoorde zijn wijsheid. Sprakeloos was zij. “Er was geen geest meer in haar”, zo staat er in onze Bijbel.

Zacharias is oud geworden. Jarenlang heeft hij samen met zijn vrouw Elizabet op de kinderzegen gewacht. Maar alle hoop en verwachting is vervlogen. Ze bidden er samen ook niet meer om. Immers, in het bidden moet een mens wel reëel blijven, toch…?

Geliefde lezer en lezeres: daar denkt de Heere nu heel anders over. Want nu gaat de Heere, dwars door alle onmogelijkheden heen, de wegbereider van de Heere Jezus geven: Johannes de Doper. Dit oude priestergezin mag de bedding worden voor de kleine Johannes. Straks mag die oude grijsaard, samen met de kleine Johannes, de Schriften en de boekrollen van de profeten spellen. Om hem bekwaam te maken voor zijn toekomstige taak.

Maar zover is Zacharias helemaal niet. De engel Gabriël verschijnt aan hem. Maar in plaats dat Zacharias met stomheid is geslagen over deze wonderlijke boodschap, komt hij met een tegenwerping: “Ja, maar…”. Zacharias praat voor zijn beurt. Dat doen wij mensen vaker. Wij laten de boodschap van God zo slecht doordringen in ons hart. Wij laten de engel niet uitspreken. We weten het al. Maar de engel brengt Zacharias tot zwijgen. Het wordt een zwijgen van negen maanden.

Maar dan wordt de kleine Johannes geboren. En dan gaat Zacharias spreken. Spreken als nooit tevoren. Ja, hij gaat zelfs een profetie uitspreken. Hij gaat een lofzang uitzingen. Het is door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, dat Hij naar ons heeft omgezien. Dat Hij Zijn genade bewijst. Onbegrijpelijk.

Zacharias zingt: God wil ons, die gevangen zitten in de schaduw van de dood, eeuwige vrijspraak geven. De Heere wil ons, wiens voeten snel zijn om bloed te vergieten, eeuwige vrede schenken. God heeft medelijden met ons, Hij heeft Zich over ons heen gebogen.

Het is mijn wens en gebed, dat u in deze adventsweken op verschillende ogenblikken ook “even stil valt…”. Van verwondering. “Heere, wat is het, dat U naar mij hebt willen omzien”. Maar ook dit: Zacharias zegt “God geeft Zijn volk kennis der zaligheid, in de vergeving hunner zonden”. Bent u om die reden ook wel eens stil geworden, beschaamd, misschien zelfs wel?

Op de kerstfeestmiddag van 15 december mag u daar meer van horen. Ik zie er naar uit u te ontmoeten! Gezegende dagen toegewenst!

Lezen: Lukas 1:57-80
Zingen: de lofzang van Zacharias:4,5


Namens de Protestantse Contact Dienst
en de wijkkerkenraden van de Augustijnenkerk en Pauluskerk,
van harte Gods zegen toegewenst.
Ds. G. van Wijk, december 2016.

Kerstzangavond 'Licht in de duisternis'

Op 24 december gaan de deuren van de kerk open voor de kerstzangavond met als thema ‘Licht in de duisternis’. De blijde boodschap van kerst wordt zingend ten gehore gebracht door het gemengde koor Osanna in excelsis, het jongerenkoor Tehillah o.l.v. Arjen Holster en het kinderkoor Osanna o.l.v. Annemarie Ruben. Jeroen de Weerdt speelt op het orgel. Dominee van Wijk mediteert en Corine Hotting declameert. Allemaal van harte welkom! Als kerkbezoeker ontvangt u een flyer op 18 december na de kerkdienst. Nodig uw buren of andere bekenden ook uit en neem ze mee naar de kerk. We hopen dat de kerk volstroomt zodat velen het blijde evangelie van kerst kunnen horen.

Bekijk hier de flyer digitaal. Het programma kunt u hier vinden.

Inloggen

Registreren