• 09

De haven in zicht!

“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;”
2 Timotheüs 4: 7.

 

Paulus heeft met het Evangelie al vele zeeën bevaren en is al heel wat havens binnen gezeild. Nu maakt hij zich gereed voor de laatste reis. Hij weet dat het niet lang meer zal duren of hij zal de hemelse haven binnenlopen. En hij wéét het niet alleen, hij zégt het ook!

Maar voordat de trossen van zijn levensschip worden losgemaakt, gaat hij bij wijze van spreken nog eenmaal op de kade staan. En vanaf die plek kijkt hij nog eenmaal naar z’n levensschip om de balans op te maken. Hij weet dat hij niet meer vrij zal komen uit de gevangenis van Rome. Hij weet dat de marteldood hem wacht. Men is bezig om hem als een plengoffer te offeren. Een plengoffer is een offer van wijn dat werd uitgegoten voor de Heere bij brandoffers. Het uitgieten van wijn in combinatie met een offer is een beeld voor de marteldood.

Maar hij weet nog meer! Ik heb de goede strijd gestreden en mijn (levens)loop tot een goed einde gebracht. Zijn leven ziet hij als een wedstrijd. Een hordeloop is niet overdreven. Hij heeft heel wat hindernissen genomen: vervolgingen, schipbreuk, honger, dorst, gevaar, etc. Maar door al die hindernissen is hij niet uitgevallen. Hij heeft hét geloof (niet zijn geloof!) behouden.

Zo op het eerste gehoor klinkt dat, alsof Paulus het verlies van het geloof, als een reële mogelijkheid beschouwt. En al bestaat die mogelijkheid, toch bedoelt hij dat niet. Hij zegt eigenlijk, dat hij het geloof heeft bewaard. Hij heeft in geloof vastgehouden aan het Woord dat hem als een pand in handen was gegeven. En door de Geest wekte dat in zijn hart steeds vertrouwen dat het Woord waar is. En zo deed hij elke keer de ervaring op, dat hij werd vastgehouden door de kracht van de Geest en verder werd gedragen door het Woord.

Want wie was Paulus in zichzelf? Wie zijn wij in onszelf? Krachtpatsers? Er hoeft maar iets te gebeuren, of… Maar de Heere heeft Paulus nooit laten wegzinken in wanhoop en zelfbeklag. In de moeilijkste omstandigheden ontving hij kracht, rust en vrede vanuit het Woord, zodat hij zelfs in de gevangenis Gods lof kon bezingen. En in dat Woord en in de God van het Woord had Paulus alle vertrouwen. Dat vertrouwen heeft de Heere niet beschaamd. Herkenbaar in eigen leven? Wie vaart op het kompas van het Woord, die komt Thuis.
Paulus’ levensschip lag op de juiste koers. Het uwe ook? Nee? Haast u om uws levens wil. Ja? Godlof! Het is alleen om Jezus’ wil. Amen.

Namens de protestantse contact dienst en de wijkkerkenraden van de Augustijnenkerk en Pauluskerk,
ds. M. Maas, oktober 2017.

 

Beroep aangenomen

Ds. M. Maas uit Veenendaal heeft kenbaar gemaakt dat hij het beroep vanuit de hervormde gemeente Dordrecht, wijk 7, heeft mogen en moeten aannemen.

Het is bijzonder om te horen hoe de Heere ds. M. Maas zo duidelijk heeft geleid en de weg zo onmiskenbaar heeft geopend.

Laat ons voortdurend Gods aangezicht zoeken en Hem smeken om de doorwerking van Zijn Heilige Geest opdat jongeren en ouderen aan Zijn voeten worden gebracht. Daar wil de Heere zowel prediking als pastoraat voor gebruiken.

De kerkenraden van de wijken 2 en 7

De strijd in de loopbaan van het geloof

“Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende,
laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt,en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
Ziende op de oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus,
Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was,het kruis heeft verdragen, en schande veracht,
en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.”
Hebreeën 12:1,2

Op woensdag 28 september hebben wij opnieuw de ouderenontmoetingsmiddag gehad. Bent u niet eerder op deze middagen geweest, dan kan ik u dat van harte aanbevelen. Het is goed om samen te zijn, te ontmoeten en te spreken, te zingen, een presentatie mee te maken en ook te luisteren naar het Woord van God. Op donderdag 15 december is er de kerstmiddag. Mogen we u dan ontmoeten? Maakt u het maar kenbaar aan één van de PCD dames, dan rekenen wij op uw komst!
 

Op de laatste ontmoetingsmiddag hebben wij Hebreeën 12 open gehad. Graag zet ik deze meditatie in beknopte vorm op schrift, zodat u het nog weer eens na kunt lezen en kunt overdenken. De Hebreeënbriefschrijver neemt ons mee naar het sportveld! Dat zou je niet zo verwachten. We zien in gedachten de sporters voor ons. Na het startschot lopen zij in hun baan, met maar één doel: als eerste de finish te bereiken. Maar, wat is er gebeurd? De schrijver zegt: het lijkt wel, alsof u als christenen, het eerste vuur kwijtgeraakt bent. Het lijkt wel alsof u in die loopbaan aan het wandelen bent. U drentelt maar wat over die baan – en dat in vol tenue – dat is toch geen gezicht?

Misschien dat u dat wel herkent. Ik hoor van mensen wel eens: vroeger, dominee. Vroeger was ik zo betrokken op de dingen van het Evangelie. Ik zag uit naar het Heilig Avondmaal. Met overtuiging heb ik belijdenis mogen doen. Mochten we de kinderen groot brengen en hen het Evangelie voorhouden. Maar nu? Nu ben ik oud geworden. Nu staan de dingen soms zo ver bij mij vandaan. Het leven valt me zwaar. Waar is nu toch de Heere?

Maar wat doet nu de Hebreënbriefschrijver? Hij zegt tegen ons: kijk eens naar de tribune. Wie zitten daar? Daar zitten al de bijbelheiligen, die ons voorgegaan zijn. Die hebben ook moeten strijden. Zij moesten ook gaan in de loopbaan van het geloof. Maar zie eens, dat zij nu de strijd te boven zijn. Wie zijn die bijbelheiligen? Dat leest u in Hebreeën 11. Daar zitten ze – de schrijver noemt hen “een wolk van getuigen” – Rachab de hoer, David, Mozes… Ja, boven alles uit, zie op de Heere Jezus! Hij is de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij is vooropgegaan! Hij heeft de grote strijd gestreden, en Hij heeft overwonnen. In onze plaats.

Dat geeft kracht, om ook onze kleine strijd te strijden. De Hebreeën, aan wie de schrijver zich richt, waren in het geloof verflauwd. Ze worden opgeroepen om op Hem te zien. Opgeroepen om te zien op de uitkomst: het eeuwige leven. En dan zegt hij:

“Gij hebt nog tot den bloede toe
niet tegengestaan,
strijdende tegen de zonde.” vers 4

Laat ons er alles aan geven, niet uit eigen kracht. Maar uit kracht van Hem. Door de liefde van Hem en uit liefde tot Hem. Vanwege Zijn bloed dat Hij gaf…


Lezen: Hebreeën 12:1-13
Zingen: Psalm 138:4


Namens de Protestantse Contact Dienst
en de wijkkerkenraden
van de Augustijnenkerk en Pauluskerk,
van harte Gods zegen toegewenst.


Ds. G. van Wijk, oktober 2016.

 

Openingsavond gesprekskring

Op vrijdagavond 7 oktober hopen we het kringseizoen te openen met een bijeenkomst in de Augustijnenkerk. Vanaf 19:30 staat de deur open, om 20:00 uur start de avond. Ds. Van der Veen uit Sliedrecht zal een inleiding verzorgen op het boekje dat we dit jaar hopen te gebruiken: “In Zijn spoor”. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook niet-kringleden zijn hartelijk welkom!

Foto's 60 jarig jubileum vrouwenvereniging

Onze vrouwenvereniging bestaat 60 jaar. De foto's van deze bijeenkomst zijn op de website geplaatst. Kijk bij fotoalbums.

Inloggen

Registreren