• 07

Zoek wat boven is!

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods,” Kolossenzen 3: 1.

Paulus herinnert de Kolossensen aan het feit, dat ze met Christus zijn gestorven aan hun oude bestaan en met Hem opgestaan in een nieuw leven. Met minder kan het niet en mooier is niet denkbaar. Wie Christus heeft leren kennen, kan het hier beneden in de zonde niet meer uithouden, maar gaat z’n heil hogerop zoeken. Herkenbaar? Daarom schrijft Paulus: “Indien u met Christus opgewekt bent.” Letterlijk staat er in het Grieks: Omdat u met Christus bent opgewekt. Juist omdat er zo’n grote wissel is omgegaan, roept Paulus met klem op daar ook naar te leven. Vandaar dit appél! Paulus herinnert de Kolossensen aan het feit, dat ze met Christus zijn gestorven aan hun oude bestaan en met Hem opgestaan in een nieuw leven. Met minder kan het niet en mooier is niet denkbaar. Wie Christus heeft leren kennen, kan het hier beneden in de zonde niet meer uithouden, maar gaat z’n heil hogerop zoeken. Herkenbaar? Daarom schrijft Paulus: “Indien u met Christus opgewekt bent.” Letterlijk staat er in het Grieks: Omdat u met Christus bent opgewekt. Juist omdat er zo’n grote wissel is omgegaan, roept Paulus met klem op daar ook naar te leven. Vandaar dit appél! 

De apostel bedient zich in de tekst van uitdrukkingen, die men in Kolosse regelmatig hoorde van deze en gene mystieke hoogvlieger. Paulus sluit daarbij aan, maar maakt wel z’n eigen punt, namelijk: “Zo zoekt de dingen die boven zijn.” Hij voegt er wel een waarschuwing aan toe! Men moet zich niet concentreren op een zweverig gevoel, maar zich richten op Jezus Christus. In Hem is hun leven verborgen in God. 

Richt u daarom op Hem. Leef bij Zijn woorden. Gehoorzaam Zijn aanwijzingen. Laat u zich niet leiden door wat mensen van de Bijbel vinden, maar richt u zich voortdurend op Jezus Christus. Laat uw levensgang door Hem bepalen. Die gang heeft niets van een zweefbaan. Het is een gang met beide benen op de grond. Het is een leven bij Gods geboden. Het is denken aan Gods beloften. 

Paulus weet dat het niet vanzelf gaat. Herkent u dat ook? Er is in ons leven vaak zoveel waardoor we naar beneden worden getrokken. Boosheid. Bitterheid. Bedrog. Onreinheid. Ongeloof. Oppervlakkigheid. Het zijn de zaken die horen bij het oude leven, toch? Maar dat leven is op Goede Vrijdag begraven en op Pasen in het graf achtergebleven. Vandaar Paulus’ appél: “Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is.” Kijk, Christus zit klaar om u te helpen en steekt Zijn handen al naar u uit. Hij helpt om afstand te nemen van het oude leven en te oefenen in het nieuwe. Blijf daarom niet zien op het oude leven, maar zie op Hem.Iemand zei eens: “Heere, of ik gezondigd heb of goed heb gedaan, ik weet het vaak niet eens; maar alles wat ik nodig heb om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven vind ik in Hem; Hij is m’n Eén en m’n al.” Is het u uit het hart gegrepen? Wat bent u dan gelukkig! Maar als u het leven met Christus nog niet kent, spoor ik u aan om Hem te zoeken. En de Heere zegt: “Wie Mij vindt, vindt het leven!” Amen.

Lezen: Kolossenzen 3: 1 t/m 17.

Zingen: Psalm 105: 2 en 3.

Gods zegen toegewenst!Namens de protestantse contact dienst en de wijkkerkenraden van de Augustijnenkerk en Pauluskerk, ds. M. Maas, april 2018.

Met vele gewisse kentekenen

“Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen,
veertig dagen lang, zijnde van hen gezien,
en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan.”
Handelingen 1:3.

 

Op Deo Volente woensdag 3 mei, hoop ik u samen met ds. M. Maas, opnieuw te mogen ontmoeten in de wijkzaal van de Pauluskerk. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. We leven dan tussen Pasen en Pinksteren. Nadat de Heere Jezus gestorven en opgewekt, is Hij nog veertig dagen bij Zijn discipelen gebleven. Lukas, de evangelieschrijver en tegelijkertijd ook de schrijver van het bijbelboek Handelingen, schrijft dat de Heere Jezus Zich aan velen heeft vertoond.

“met vele gewisse kentekenen,
veertig dagen lang,
zijnde van hen gezien,
en sprekende van de dingen,
die het Koninkrijk Gods aangaan.”

Nee, de kerk gelooft niet enkel op grond van wat ze heeft gezien, maar vooral op grond van wat ze heeft gehoord. Toch wil de Heere ons in Zijn liefde tegemoet komen en gaat het in het Evangelie om de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. De apostel Johannes mag niet alleen oorgetuige zijn, maar mag zich ook ooggetuige weten. Hij schrijft namelijk in zijn Evangelie:

“En die het gezien heeft,
die heeft het getuigd,
en zijn getuigenis is waarachtig;
en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is,
opdat ook gij geloven moogt.”

Veertig dagen bleef Jezus dus nog bij zijn discipelen. Veertig is in de bijbel altijd een bijzondere getal. Meestentijds symboliseert het een grote verandering, soms in de vorm van toerusting. Noach, met zijn gezin, bijvoorbeeld zat veertig dagen in de ark. Mozes moest veertig dagen op de berg doorbrengen alvorens hij de wet van God aan het volk kon overbrengen. De verspieders brachten veertig dagen door in het beloofde land. Goliath heeft het volk veertig dagen lang uitgedaagd, waardoor er bij David een grote verandering plaatsvond in zijn binnenste. Ook de stad Ninevé kreeg met een grote verandering te maken, ja zelfs met bekering, toen zij van God veertig dagen de tijd kreeg om zich tot God te wenden. Ook de Heere Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn om Zich voor te bereiden op Zijn verlossingswerk. En hier lezen wij, dat de Heere Jezus veertig dagen de tijd neemt om Zijn kerk toe te rusten.

Wat een trouwe zorg van de Zaligmaker. Immers, was het niet voldoende geweest, dat Hij uit de doden was opgestaan? De Heere had aan Zijn discipelen – zelfs aan de ongelovige Thomas – toch Zijn “gewisse kentekenen” laten zien? De Heere had tegen Thomas gezegd:

“zie Mijn handen, en breng uw hand,
en steek ze in Mijn zijde;
en zijt niet ongelovig, maar gelovig.”

Hij kwam door een gesloten deur. Hij openbaarde Zich bij de wonderbare visvangst. Hij is verschenen aan meer dan 500 broederen op eenmaal… “Vele gewisse kentekenen”. Iemand zegt: als ik nu een teken ontving, dan zou ik wel geloven. Geeft de Heere ook aan ons, vandaag, niet vele “gewisse kentekenen”. Het Evangelie is gepredikt in deze gehele wereld, zoals Jezus voorzegd had. De Heilige Geest is uitgestort, zoals Jezus beloofd had. Zijn gemeente wordt staande gehouden in de meest moeitevolle omstandigheden, omdat Hij gezegd heeft “ziet, Ik ben met ulieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”. En ja, de oude Simeon in de tempel had gelijk:
“Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.”

Lezen: Handelingen 1:1-14
Zingen: Psalm 86:6,9
Namens de Protestantse Contact Dienst en de wijkkerkenraden van de Augustijnenkerk en Pauluskerk, van harte Gods zegen toegewenst.
Ds. G. van Wijk, april 2017.

Afsluiting gesprekskringen

De foto's van de afsluitingsavond van de gesprekskringen staan op de website. Kijk bij fotoalbums.

Links

Door de loop van de jaren hebben we een interessante verzamelijk weblinks opgebouwd.
U vindt die hieronder, ingedeeld op categorie.

Inloggen

Registreren