• 11

Liederen eerste kerstdag en programma zondagsschool kerstfeest

De liederen die we zingen voorafgaand aan de dienst van eerste kerstdag kunt u hier vinden.

Op tweede kerstdag vieren we het kerstfeest van de zondagsschool. Hier vindt u het programma zodat u thuis mee kunt lezen/zingen.

Een echtpaar om jaloers op te zijn!

“In de dagen van Heródes, de koning van Judéa, was een zeker priester, met name
Zacharías, van de dagorde van Abía; en zijn vrouw was uit de dochters van Aäron
en haar naam Elizabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in
al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk,”
Lukas 1: 5 – 6.

U kent Zacharias en Elizabeth wel. Ze zijn beiden al behoorlijk op leeftijd gekomen. Waarom haalt Lukas hen voor het voetlicht? Omdat de Heere via hen de draad van Zijn genade en liefde vastpakt en doortrekt. Om via hen Zijn volk én de volkeren te zegenen met de Zaligmaker. Opdat ons leven niet in de duisternis zal blijven steken, maar wordt beschenen met de Opgang uit de hoogte. Zacharias betekent: de HEERE gedenkt. De lang beloofde Davids Zoon zal geboren worden. Dan Elizabeth. Haar naam betekent: de HEERE is getrouw. Hun namen zijn twee preken op zich!

Van dit echtpaar vertelt Lukas een paar mooie dingen. Zij waren beiden rechtvaardig voor God. Niet zondermeer, maar voor Gód. Ze wáren niet alleen rechtvaardig, maar lééfden ook rechtvaardig. Let op het woordje ‘beiden’. Niet de één wel en de ander niet, maar allebei! Wat een huwelijk! Wat een voorbeeld! Wat een zegen als u zo’n huwelijk hebt. Wat een pijn wanneer u zo’n huwelijk had. Wat een verdriet als uw dierbare is overleden.

Het feit dat Zacharias en Elizabeth rechtvaardig waren voor God betekende niet dat ze zondeloos waren. In de beste huwelijken is wel eens wat. Het waren wat dat betreft Adamskinderen, maar ook Abrahamskinderen. Van Abraham staat geschreven: En Abraham geloofde in de HEERE en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. In dat wonder mochten ook Zacharias en Elizabeth delen.

Maar het woordje rechtvaardig betekent ook, dat het betrouwbare mensen waren. Je kon op hen aan. Je wist wat je er aan had. Het waren mensen die vasthielden aan het Woord en trouw bleven aan de dienst van God en gehoorzaam leefden naar alle geboden van God. Ze waren onberispelijk. Er was niets op hen aan te merken. Om door een ringetje te halen! Zeg eens eerlijk: kan dat ook van u worden gezegd? Wat toen kon, kan vandaag ook! Weet u wel dat verschillende jonge mensen behoefte hebben aan mensen zoals Zacharias en Elizabeth? Hopelijk bent u, als oudere een voorbeeld voor onze jongeren! Laat het maar horen met woorden en zien met daden. Wijs hen vooral op de grote Davids Zoon. Hij is ons aller voorbeeld! Van jongs af aan had Hij God, Gods gebod, Gods dag en dienst van harte lief!

We leven in de adventsweken, waarin we Zijn eerste komst gedenken en naar Zijn tweede komst uitzien. Als Hij komt, hoe zal Hij ons aantreffen? God geve dat we allen leven zoals Zacharias en Elizabeth. God heeft dat toen gezegend, maar zegent dat vandaag nog!

Lezen: Lukas 1: 5 t/m 25, 57 t/m 80.
Zingen:Lofzang van Zacharias (enige gezangen 3 of C): 1 t/m 5.

Namens de protestantse contact dienst en de wijkkerkenraden van de Augustijnenkerk en Pauluskerk,
ds. M. Maas, december 2017.

Foto's kerstzangavond

Op 24 december gingen de deuren van de kerk open voor de kerstzangavond met als thema ‘Licht in de duisternis’. De blijde boodschap van kerst werd zingend ten gehore gebracht. De foto's van de kerstzangavond zijn geplaatst in het fotoalbum.

Foto's kerstviering zondagsschool

De zondagsschool had tweede kerstdag hun kerstviering met als thema "Beloofd is beloofd". De foto's zijn geplaatst in het fotoalbum.

Foto's kerstviering kinderclub De Ark

Kinderclub De Ark heeft hun kerstviering gehad. De foto's zijn geplaatst in het fotoalbum.

Zacharia's lofzang

“Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen
der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft, de Opgang uit de hoogte. Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.”
Lukas 1:77-79

Hebt u het wel eens meegemaakt, dat u geen woord meer uit kon brengen? Soms wordt mij verteld: we moesten bij de dokter komen. Kort en bondig werd ons de stand van zaken meegedeeld: “Meneer, mevrouw, helaas, we kunnen niets meer voor u doen…”. Ik herinner me die alleenstaande man. Na een dergelijk bericht vertelde hij met tranen in zijn ogen: “nou, dan heb je geen praatjes meer, hoor, dominee”. Verstomd ben je dan, sprakeloos, lamgeslagen.

Sprakeloosheid kan ons ook overvallen waar we met een ongedacht grote zegen te maken krijgen, of met iets dat onze stoutste verwachtingen overtreft. De koningin van Scheba zag de rijkdom van Salomo en hoorde zijn wijsheid. Sprakeloos was zij. “Er was geen geest meer in haar”, zo staat er in onze Bijbel.

Zacharias is oud geworden. Jarenlang heeft hij samen met zijn vrouw Elizabet op de kinderzegen gewacht. Maar alle hoop en verwachting is vervlogen. Ze bidden er samen ook niet meer om. Immers, in het bidden moet een mens wel reëel blijven, toch…?

Geliefde lezer en lezeres: daar denkt de Heere nu heel anders over. Want nu gaat de Heere, dwars door alle onmogelijkheden heen, de wegbereider van de Heere Jezus geven: Johannes de Doper. Dit oude priestergezin mag de bedding worden voor de kleine Johannes. Straks mag die oude grijsaard, samen met de kleine Johannes, de Schriften en de boekrollen van de profeten spellen. Om hem bekwaam te maken voor zijn toekomstige taak.

Maar zover is Zacharias helemaal niet. De engel Gabriël verschijnt aan hem. Maar in plaats dat Zacharias met stomheid is geslagen over deze wonderlijke boodschap, komt hij met een tegenwerping: “Ja, maar…”. Zacharias praat voor zijn beurt. Dat doen wij mensen vaker. Wij laten de boodschap van God zo slecht doordringen in ons hart. Wij laten de engel niet uitspreken. We weten het al. Maar de engel brengt Zacharias tot zwijgen. Het wordt een zwijgen van negen maanden.

Maar dan wordt de kleine Johannes geboren. En dan gaat Zacharias spreken. Spreken als nooit tevoren. Ja, hij gaat zelfs een profetie uitspreken. Hij gaat een lofzang uitzingen. Het is door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, dat Hij naar ons heeft omgezien. Dat Hij Zijn genade bewijst. Onbegrijpelijk.

Zacharias zingt: God wil ons, die gevangen zitten in de schaduw van de dood, eeuwige vrijspraak geven. De Heere wil ons, wiens voeten snel zijn om bloed te vergieten, eeuwige vrede schenken. God heeft medelijden met ons, Hij heeft Zich over ons heen gebogen.

Het is mijn wens en gebed, dat u in deze adventsweken op verschillende ogenblikken ook “even stil valt…”. Van verwondering. “Heere, wat is het, dat U naar mij hebt willen omzien”. Maar ook dit: Zacharias zegt “God geeft Zijn volk kennis der zaligheid, in de vergeving hunner zonden”. Bent u om die reden ook wel eens stil geworden, beschaamd, misschien zelfs wel?

Op de kerstfeestmiddag van 15 december mag u daar meer van horen. Ik zie er naar uit u te ontmoeten! Gezegende dagen toegewenst!

Lezen: Lukas 1:57-80
Zingen: de lofzang van Zacharias:4,5


Namens de Protestantse Contact Dienst
en de wijkkerkenraden van de Augustijnenkerk en Pauluskerk,
van harte Gods zegen toegewenst.
Ds. G. van Wijk, december 2016.

Kerstzangavond 'Licht in de duisternis'

Op 24 december gaan de deuren van de kerk open voor de kerstzangavond met als thema ‘Licht in de duisternis’. De blijde boodschap van kerst wordt zingend ten gehore gebracht door het gemengde koor Osanna in excelsis, het jongerenkoor Tehillah o.l.v. Arjen Holster en het kinderkoor Osanna o.l.v. Annemarie Ruben. Jeroen de Weerdt speelt op het orgel. Dominee van Wijk mediteert en Corine Hotting declameert. Allemaal van harte welkom! Als kerkbezoeker ontvangt u een flyer op 18 december na de kerkdienst. Nodig uw buren of andere bekenden ook uit en neem ze mee naar de kerk. We hopen dat de kerk volstroomt zodat velen het blijde evangelie van kerst kunnen horen.

Bekijk hier de flyer digitaal. Het programma kunt u hier vinden.

Inloggen

Registreren