• 24

Meditaties

 • Bemoediging 9 april

  Het ontbreken van de condens strepen van de vliegtuigen is een teken in de lucht dat onze samenleving is stilgevallen. De eerste christelijke keizer Constantijn de Grote zag vlak voor een veldslag het teken van een oplichtend kruis in de lucht, en hij hoorde: In dit teken zul je overwinnen. Als christelijke gemeente belijden we dat onze Heere en Heiland aan het kruis alles heeft gedaan wat bij God gedaan moest worden. Hij heeft de overwinning uit het vuur gesleept over de grootse vijanden: zonde en dood. In Hem zijn we als gelovigen meer dan overwinnaars, in leven en sterven Zijn eigendom. Hoe ik dit alles persoonlijk momenteel ervaar? Hoewel vrees voor de hand ligt, is het de vreugde van de Heere die me motiveert om in deze bijzondere tijden door te gaan. Opnieuw ga ik het Paasevangelie verkondigen en zeggen dat de Heere waarlijk is opgestaan. God kan niet liegen. Dat is onmogelijk. Nee, er is nog niet veel van te zien (Kol. 3:1-4), maar daarmee is het niet minder werkelijk. Mijn leven is veilig opgeborgen door Christus bij God. Kan het veiliger! Dat denken vanuit de hemel, vanuit de overwinning op de macht van de dood motiveert en stimuleert enorm. Tegelijk brengt dat ook eenzaamheid met zich mee. Die overtuiging van Hogerhand wordt snel verdacht gemaakt. Natuurlijk sta ik als gelovige en voorganger ook bij tijden te trillen op m’n benen, want wat ik zie en hoor is aangrijpend. Als je niet uitkijkt, ga je mee huilen met de beren in het bos en allerlei rare dingen roepen. Maar hoe sneller ik me begeef tot het korte en krachtige evangelie ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt", hoe beter het is. De rust keert terug, de vreugde ook! Hopelijk zien we allen uit naar de volle openbaring van Christus wanneer allen die Hem lief kregen de ‘krans' (in het Latijn: corona) van de rechtvaardigheid uit Zijn hand ontvangen.

  Ik wens u allen goede en gezegende dagen van vieren en gedenken! Ds. M. Maas

  Read more

 • Bemoediging 3 april

  Het coronavirus heeft veel impact op het maatschappelijk en kerkelijk leven. Voor veel ouderen en zieken wordt de wereld erg klein. Fijn om te merken dat we waar mogelijk elkaar bijstaan. De diakenen zijn echt dienend bezig. Dames van de PCD verzetten heel veel werk. Dienstbetoon in Dordt vanuit een diaconaal en pastoraal hart doet weldadig aan. Geheel in lijn met Galaten 6: Draagt elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Veel van wat in onze beleving vanzelfsprekend was, valt weg: winkelen, familiebezoek, schoolleven, werk, inkomsten, etc.. We zijn als het eropaan komt kwetsbare mensen. We zien veel leed en mensen die lijden. Het is Gods megafoon die ons allen aanspreekt en terugroept naar Hem. Verschillende dingen vallen zomaar weg. Zodoende komen er ook open plekken in onze agenda’s. Laten we die tijd besteden aan wat onze ziel zo nodig heeft, maar wat er vaak snel bij inschiet: stille tijd, tijd voor de bijbel en tijd om te bidden.

  Een hartelijke groet aan u en jou, vooral voor zieken, ouderen en alleenstaanden en allen Gods nabijheid gewenst. Ds. M. Maas

  Read more

 • Diensten

  Diensten

  Hoe lieflijk hoe vol heilgenot. O HEER der legerscharen God. Zijn mij Uw huis en tempelzangen, Ps. 84: 1 (berijmd).

  Hoe vaak hebben we dat (gedachteloos) gezongen? De afgelopen zondagen kon een klein deel van de gemeente de diensten in de kerk bijwonen, maar vanaf vandaag kan dat voorlopig niet meer. Hoe pijnlijk! Of niet? Vaak heb ik ouderen horen zeggen: ik kan de gang naar Gods huis niet meer maken, maar ik mis de diensten intens. Het samenzijn voor Gods aangezicht, het samen zingen, het samen bidden, het samen luisteren naar de preek, het samen vieren van het avondmaal. Het zou vreemd zijn als we dat missen, als we zeggen dat de diensten kunnen doorgaan vanwege de zegen van de techniek. Hoewel we dankbaar gebruik maken van de techniek, de maatregelen van de overheid opvolgen, en daar allemaal onze gedachten bij mogen hebben, moet het toch te denken geven dat God in deze gang van zaken ook de hand heeft. Het gebeuren waar we middenin zitten, raakt ook de kerkdiensten. Leven we als kerk net als de wereld? Of zijn we burgers van die andere wereld geworden? Wel op aarde, maar eigenlijk al in de hemel? Dwaas als we deze vragen niet onder ogen zien! Wijs als we het Woord laten spreken. Heere, waarvan moet ik me bekeren? Wat mag zo blijven? Wat geeft vrucht, wat is vruchteloos? Heere, laat dan mijn hart U toebehoren. En laat mij door de wereld gaan. Met open ogen, open oren. Om al uw tekens te verstaan.

  Gezegende diensten toegewenst
  Ds. M. Maas

  Read more

 • Herderlijk schrijven ds. Maas

  Herderlijk schrijven ds. Maas

  Geliefde gemeente,

  De coronacrisis vraagt al een hele tijd onze aandacht. Er zijn forse maatregelen genomen met grote gevolgen. Ouderen, gezinnen, werkenden, bedrijven, luchtvaart, toerisme worden erdoor geraakt. Dan blijkt dat een virus de wereld lam legt. Ook wat voor impact het heeft als iemand erdoor getroffen wordt en er zelfs aan bezwijkt. Hoe dan ook: iedere dode die te betreuren valt is er een teveel.

  De gevolgen zijn ook merkbaar voor het kerkelijke leven. Kerkdiensten mogen weliswaar worden belegd, maar in zeer beperkte omvang, zodat we de techniek nodig hebben om met elkaar in contact te blijven. God is zo goed dat het Woord blijft klinken. Andere kerkelijke activiteiten gaan niet (meer) door. Agenda's zijn een stuk leger of worden op een andere wijze ingevuld.

  Read more

 • Als u blijft zwijgen...

  “Een psalm van David. Tot U roep ik, HEERE! mijn Rotssteen, houd U niet als doof van mij af; opdat ik niet, zo Gij U van mij stil houdt, vergeleken worde met degenen, die in de kuil nederdalen,” Psalm 28:1

  Ooit vertrouwde een vrouw me toe: “Mijn man kan zomaar drie dagen niets tegen me zeggen. Hij hult zich dan in stilzwijgen; wat ik ook vraag, wat ik ook zeg, hij blijft zwijgen. Vreselijk vind ik dat.” Heeft u weleens meegemaakt dat een dierbare u doodzweeg? Dat is toch te erg voor woorden? Maar als God niets meer tegen u zou zeggen? Zou u dat erg vinden? “Nee, want ik heb nog nooit Gods stem gehoord. En ik zou best willen dat God iets tegen me zei, maar dat gebeurt toch niet.” “Ja, want ik moet er niet aan denken, dat God niets meer tegen me zou zeggen. Daar zou ik niet mee kunnen leven.”

  David is gewend dat God tot hem spreekt, maar ervaart nu; dat Hij zich houdt als een dove, als iemand die zich hult in stilzwijgen. Als God blijft zwijgen, gaat hij letterlijk stuk. Dan kunnen de mensen hem maar beter begraven. Dan is het leven eigenlijk voorbij. David is vuurbang (=doodsbang) om geen enkele reactie te krijgen op z’n smeekgebed. Al zou God slechts een woord spreken, dan zou hij al blij zijn…

  Waarom zwijgt God? David is toch Gods kind en de man naar Zijn hart? Ja, maar God is Zijn kind niets verplicht. Hij kan zich hullen in stilzwijgen. Als God zwijgt, is Hij ver weg (Ps. 35:22). Als God zwijgt, komt Hij niet (Ps. 50:3). Als God zwijgt, is dat een onheilspellend teken van Zijn toorn. Heeft David iets gedaan waardoor God zwijgt? Ach, zijn gebed om genade spreekt boekdelen…

  Blijft God zwijgen? Krijgt David geen woord meer van God?

  Ik hoor de meerdere David; Jezus Christus smeken in Gethsémané: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.’ Er komt geen antwoord. Hij moet opstaan en doorgaan naar het kruis. Ik zie Hem hangen en hoor Hem schreeuwen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ De Vader zwijgt. Jezus gaat dood het graf in. Hij doet dat voor mensen, die niet bang zijn voor een zwijgende God en Zijn Zoon dwingen om te praten. Zulke mensen heeft God niets te zeggen, behalve dat Hij hen het oordeel aanzegt…

  Als het over het oordeel gaat, en over zonde en schuld, dan hebben we het liefste dat God niets zegt. Maar dat zal veranderen, als we ons laten zeggen dat we het eeuwige oordeel hebben verdiend en onder het oordeel terechtgekomen zijn. Dan geeft God wel antwoord! ‘Heere, gedenk aan mij als U in uw Koninkrijk zult gekomen zijn.’ Waarop Jezus zegt: ‘Heden, zult U met Mij in het paradijs zijn.’ Herkenbaar?

  Voor veroordeelde mensen heeft God een vrijsprekend woord. Daar heeft David op gehoopt. Dat heeft hij gekregen. Daarom zingt hij in Psalm 28 Gods lof.

  God spreekt altijd op het juiste moment!

  Lezen: Psalm 28.
  Zingen: Psalm 42:4 en 5.

  Namens de protestantse contact dienst en de wijkkerkenraden van de Augustijnenkerk en Pauluskerk,
  ds. M. Maas, januari 2019.

  Read more

Inloggen

Registreren