• 08

Prediking en Pastoraat

 • Kerkdiensten

  Het belangrijkste van al het werk van de kerk is de verkondiging van het Evangelie, naar Schrift en Belijdenis. Elke zondag wordt er afwisselend in wijk 2 en 7 een morgen- en middagdienst gehouden. De middagdienst is vaak een leerdienst, opdat de gemeente gefundeerd wordt in het allerheiligst geloof. In het kerkblad 'Kerk op Dordt' kunt u meer informatie over deze kerkdiensten lezen. 

  Heilige Doop 

  Met het oog op de bediening van de Heilige Doop kunt u uw kind aangeven bij de scriba van de wijk, waar u geregistreerd bent. In de week voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop wordt door de predikant dooponderricht gegeven. In dit onderricht wordt ingegaan op de vragen rondom en de betekenis van de Heilige Doop. 

  Heilig Avondmaal 

  Het Heilig Avondmaal wordt in de wijkgemeenten 2 en 7 vier maal per jaar gevierd. Van deze diensten vallen twee diensten onder verantwoordelijkheid van wijk 2 en twee diensten onder verantwoordelijkheid van wijk 7.

  Censura Morum 

  In de week voor het Heilig Avondmaal wordt Censura morum (letterlijke betekenis: "toezicht op de zeden") gehouden. Dit heeft tot doel, dat we in een liefdevolle tucht elkaar houden aan de geboden van Christus, zoals dat verwoord is in Mattheus 18: 15-21, om het goede voor onze broeders en zusters te zoeken, wanneer zij in zonde zouden gevallen zijn en ook, dat we tot eer van God en tot stichting van de gemeente Gods deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Ook kunt u bij Censura morum persoonlijke vragen stellen aan de kerkenraad. 

  Toerusting Heilig Avondmaal 

  In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt een toerustingsavond gehouden, waarop de zaken rondom het Heilig Avondmaal extra aandacht krijgen. Iedereen is daar welkom. Deze avond wordt (meestal op donderdagavond) gehouden in de Pauluskerk.

 • Pastorale zorg

  De pastorale zorg behoort tot de verantwoordelijkheid van de predikanten en de ouderlingen, daarin bijgestaan door diakenen, een aantal bezoekbroeders en enkele pastoraal medewerkers. Daarnaast zijn er de dames van de Hervormde Vrouwendienst, die veel bezoekwerk verrichten bij oudere en zieke gemeenteleden. 

  Huisbezoek 

  De pastorale zorg krijgt voornamelijk gestalte in het afleggen van huisbezoeken. Uitgangspunt is dat de ouderlingen minimaal éénmaal per twee jaar bij u een huisbezoek brengen. Vanzelfsprekend kunt u ook bij de kerkenraad huisbezoek aanvragen. Daarbij kunt u doorgeven, wanneer u eventueel bezoek van uw predikant wilt ontvangen. Wanneer u bezoek wenst geef dit dan tijdig en duidelijk door, zodat de gemeente met u mee kan leven in blijde en droevige omstandigheden. Ook als u voorbede of dankzegging wenst bij bijzondere gebeurtenissen, stelt u de kerkenraad of de predikant op de hoogte. 

  Ziekenhuisopname 

  Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis en bezoek op prijs stelt, geef, of laat dit dan doorgeven aan uw wijkpredikant of aan de kerkenraad. 

  Huwelijk 

  Om een huwelijk in de kerk te laten bevestigen is het noodzakelijk, dat men vroegtijdig deze huwelijksbevestiging aanvraagt bij de kerkenraad. De wijkpredikant zal dan het bruidspaar uitnodigen voor een voorbereidend huwelijksgesprek, opdat de bevestiging ook zal zijn tot eer van God en tot stichting van de gemeente. Ook is het nodig het kerkkantoor en de predikant bijtijds te betrekken bij de planning van de huwelijksdatum met het oog op de reservering van het kerkgebouw en de agenda van de predikant. 

  Rouw en verdriet 

  De kerkenraad wil graag met u meeleven, ook in tijden van rouw en verdriet. Neem daarom bij een sterfgeval zo spoedig mogelijk contact op met uw wijkpredikant. Hij zal u bezoeken en kan met u de begeleiding rondom de begrafenis bespreken.

 • Jongeren pastoraat

  Voor jongeren die (psychische) moeiten en zorgen ervaren of die geloofsvragen hebben, is er een plek. Onder verantwoordelijkheid van de jeugdambtsdragers van de wijken 2 en 7 is er een jeugdpastoraat team actief. Pastoraal-opgeleide gemeenteleden assisteren jeugdleiders en -ambtsdragers bij het pastoraat met kinderen, tieners en jongeren. Wat betekent dit concreet?

  Het Jeugdpastoraat-team:

  1. Organiseert jongerengesprekken voor jongeren van 15-22 jaar. Alle jongeren komen eens in de 2 jaar aan de beurt. De gesprekken gaan over het geloof en er worden meestal 4-6 jongeren uitgenodigd. Ze worden bijgewoond door 2 mensen van het jeugdpastoraat.
  2. rust jeugdleiders toe (organiseren van kaderavonden en/of gemeenteavonden over onderwerpen passend bij de doelgroep).
  1. begeleidt kinderen-tieners-jongeren persoonlijk, op verzoek van ouders, jeugdleiders of ambtsdragers. Bij dames wordt altijd een vrouwelijk lid van het team betrokken.
  2. participeert in de HGJC (koepel van alle jeugdactiviteiten wijk 2 en 7) om te weten wat speelt.

  Het jeugdpastoraat-team levert geen professionele zorg. De nadruk ligt op basiszorg (luisterend oor, beschikbaar zijn, kaartje, bemoediging etc.) en deels op speciale zorg (gezinsproblematiek, negatief zelfbeeld, geloofsvragen, rouw, omgaan met handicap, etc.).

  Zowel jongeren met zorgen of vragen als ouders kunnen contact met ons opnemen via het algemene mailadres (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of direct een van de teamleden:

  Ton de Voogd - jeugdouderling wijk 2 (06-1477 3671)
  Henk de Gelder - jeugdouderling wijk 7 (06-2254 5263)
  Rosita van den Boogaart (06-8337 7853)
  Jacqueline Hartog (06-4425 5081)
  Winanda 't Lam (06-2904 8810)
  Martin Klop (06-2823 7957)
  August Eckhardt (06-4070 2196)

  Jongeren pastoraat

  Op de foto vlnr op de voorste rij: Geerten, Rosita, Martin, achterste rij: August, Winanda, Jacqueline, Henk.

 • Diaconaat

  De diakenen zijn aangesteld om in de wijkgemeenten de gaven in te zamelen en deze gaven met verstand en bewogenheid uit te delen aan degenen die dit nodig hebben. De diakenen doen dit werk in overleg met onder andere de wijkkerkenraden, het College van Diakenen, de Protestantse Contact Dienst en het jeugddiaconaat.

  Voor het uitvoeren van de diaconale taak is het voor de diakenen van belang de gemeenteleden te kennen. Daarom gaan de diakenen zoveel mogelijk met de ouderlingen mee op huisbezoek. Wanneer u op diaconaal gebied vragen heeft, voelt u zich dan vrij deze tijdens een huisbezoek aan de orde te stellen. Schroomt u ook niet om zonodig op andere wijze contact op te nemen met de diakenen, als u denkt dat zij iets voor u of voor anderen kunnen betekenen.

  De diakenen realiseren zich dat het niet gemakkelijk is om over diaconale nood bij u of in uw gezin te spreken. Voor de diakenen is het echter niet altijd zichtbaar, dat er op een of andere wijze sprake is van diaconale nood in de gemeente. Roept u daarom hulp in als het nodig is. Dit kunnen ook praktische zaken zijn, zoals het invullen van formulieren, boodschappen doen, kleine klusjes in en om het huis, gezinshulp (bijvoorbeeld rondom bevallingen als aanvulling op steeds duurder wordende kraam- en gezinshulp). Voor een deel van deze praktische zaken zullen de diakenen soms ook gemeenteleden of het jeugddiaconaat inschakelen.

  De contactpersonen van de wijkdiakenen zijn:

  W. Boele, voorzitter
  Sweelinckstraat 8
  3314 WJ Dordrecht
  Tel: 078-7851442
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  C.B. van Steensel, secretaris
  Heelalstraat 30 3328 GJ Dordrecht
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

 • Jeugddiaconaat

  Als jeugddiaconaat houden we ons met twee activiteiten bezig: bezoekwerk aan zieken en bejaarden en daarnaast bestaat er een klusjesdienst. Het is goed om bij ouderen en zieken uit de gemeente op bezoek te gaan. Vaak zien ze dagenlang niemand! Belangrijk is het om goed te kunnen luisteren en trouw in het bezoeken te zijn. Zo groeien er banden door de tijden heen. Bovenal troostrijk is het, als je hoort hoe mensen groot en goed over de Heere spreken.

  Naast het bezoekwerk voeren we ook wat klusjes uit, zoals kleine reparaties of tuinonderhoud. Het jeugddiaconaat bestaat momenteel ongeveer 22 jaar. Hierin mogen we de trouw van de Heere opmerken. Hij is het immers, Die ons lust tot Zijn dienst geeft, ook voor ons als jongeren!

  Heeft u behoefte aan de diensten van het jeugddiaconaat of wil je als jongere graag meedoen, neem dan even contact op met:

  Jan-Pieter van der Leer 
  Tel: 078-6144747
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Pel 't Lam 
  Tel: 078-6165850
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Protestantse Contact Dienst (PCD)

  De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) is in 1951 door de Generale Synode ingesteld. Het woord ‘hervormd ‘ is uit de naam van ons kerkverband verdwenen en op dat moment is de naam HVD veranderd in PCD, Protestantse Contact Dienst, met toevoeging van wijkgemeente.

  De PCD biedt aan gemeenteleden de mogelijkheid om, in overleg met de kerkenraad als commissie van bijstand, allerlei taken in de gemeente uit te voeren. Elke wijk heeft zijn eigen PCD met een PCD-bestuur. Op provinciaal niveau zijn er provinciale PCD-commissies en vervolgens is er een landelijke commissie, waarvan de leden door de Generale Synode worden benoemd.

  De Protestantse Contact Dienst van de wijken 2 en 7 bestaat uit een bezoekdienst, waarbij medewerkers met enthousiasme bezoekwerk verrichten bij oudere gemeenteleden, zieken, jubilerende gemeenteleden, nieuw ingekomenen en bij geboorten. Verder geeft de kerkenraad iedere maand een wijkbrief uit met een korte meditatie, die wordt bezorgd bij de ouderen.
  Jaarlijks wordt er een kerstviering georganiseerd.
  De medewerkers komen 5 á 6 keer per jaar bijeen.

  In 2011 is de PCD-hulpdienst opgericht. Hebt u tijdelijk praktische hulp nodig, dan kunt u een van de coördinatoren benaderen. Zie ook onze aparte pagina over de hulpdienst.

  Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom! Het omzien naar elkaar in afhankelijkheid en in liefde tot God is zeer verrijkend voor het gemeenteleven en het persoonlijke leven.

  Het bestuur bestaat uit:


  Anne-Marie Goudriaan
  , voorzitter E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Truida van der Klooster, penningmeester E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Willemijn Holster, algemeen adjunct E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Koos Bom-Nieuwenhuize, secretaresse/ledenadministratie E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Janella Kasteleijn, coördinator hulpdienst E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Alida de Pagter, coördinator hulpdienst E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Lida Reedeker, lid E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Hulpdienst

  In samenwerking met de diaconie van de wijkgemeenten 2/7 en als een onderdeel van de Protestantse Contact Dienst (PCD) is de hulpdienst opgericht. Het doel van de hulpdienst is, om binnen de gemeente te 'helpen waar geen helper is'. Om in navolging van Jezus Christus elkaar als broeders en zusters te dienen in de liefde.

  Waarom een hulpdienst?

  Het kan u en mij zomaar overkomen... je hebt op een bepaald moment tijdelijke hulp nodig. Bijvoorbeeld vanwege een ongeluk, ziekte, ziekenhuisopname, revalidatie, gezinssituatie, persoonlijke zorgen, moeizame zwangerschap, ouderdom of beperking/handicap. We hebben op zo'n moment praktische hulp nodig, omdat we het zelf (of het gezin) niet meer redden. Het is fijn als je dan een beroep kunt doen op familie, vrienden en hulpverleners. Maar... misschien heeft u niet zoveel mensen om u heen waar u direct kunt aankloppen voor hulp. Of u heeft meer hulp nodig dan de hulp die wordt aangeboden door de familie, vrienden en hulpverleners. Of misschien is de mantelzorg te zwaar belast. De hulpdienst biedt dan een praktische oplossing!

  Hoe werkt de hulpdienst?

  Als u tijdelijk praktische hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met een van de twee coördinatoren, Janella Kasteleijn of Willemijn Holster. Zij zullen tijdens een persoonlijk gesprek de hulpvraag bespreken en onderzoeken op welke manier er hulp geboden kan worden.

  Voor welke hulpvragen kunt u terecht?

  Het is moeilijk een definitieve lijst te benoemen, enkele voorbeelden zijn: boodschappen doen, vervoer (bv naar het ziekenhuis), licht huishoudelijk werk, eten koken, begeleiden naar huisarts/winkel, invullen van formulieren, etc...

  Door wie wordt er hulp geboden?De hulpdienst is op zoek naar vrijwilligers (man/vrouw) uit de gemeente om praktische hulp te bieden daar waar nodig is. Loopt u al langere tijd met de gedachte om iets voor een ander te willen doen maar u weet niet hoe. Neemt u dan eens contact op met een van de coördinatoren. U kunt uw wensen en uw beschikbaarheid kenbaar maken. Op het moment dat er een hulpvraag is binnengekomen wordt er gekeken wie er het beste inzetbaar is.

  Voor opgave als vrijwilliger of (hulp)vragen kunt u terecht bij de coördinatoren:

  Janella Kasteleijn 
  Arkelstein 20
  3328 BA Dordrecht
  Tel: 078-6175977
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • Waarheid en vrede

  De kerkelijke vereniging "Waarheid en Vrede" is de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij bestaat al sinds 1918. De vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk in Nederland de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat centraal in onze vereniging. De vereniging is betrokken bij de pastorale zorg van de hervormd-gereformeerde gemeenteleden op het eiland van Dordrecht, inclusief Dubbeldam.

  De bestuursleden van de vereniging zijn ook de leden van de Commissie Hervormd-Gereformeerden; een commissie van bijstand van de algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente van Dordrecht. Zij is binnen het geheel van de Hervormde gemeente van Dordrecht een officieel erkend orgaan. Als zodanig heeft zij direct contact met de algemene kerkenraad. Over de werkzaamheden, die door de commissie van bijstand en de vereniging worden gedaan, zijn met de algemene kerkenraden van Dordrecht en Dubbeldam afspraken gemaakt. Ook geeft zij advies aan de algemene kerkenraad als een predikant van Gereformeerde Bonds-signatuur beroepen gaat worden.

  Wanneer u niet in de wijken 2 of 7 woont, of daar naar toe geperforeerd bent en wel pastorale zorg vanuit de wijken 2 of 7 verlangt of verwacht, is het gewenst dat u lid bent van de Gereformeerde Bond. Via hun administratie wordt Waarheid & Vrede geïnformeerd over uw inschrijving als lid. Het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond kost 10 euro per jaar.

  Waarheid en Vrede geeft een eigen blad uit dat dezelfde naam draagt als de vereniging. Het blad verschijnt zes keer per jaar en wordt automatisch thuisbezorgd. Bent u nog geen lezer van het blad, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris voor een abonnement. Kosten € 15,00 per jaar.

  Uw abonnementsgeld of gift kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL77 INGB 0003 4657 05 t.n.v. Penningmeester van de Kerkelijke Vereniging "Waarheid en Vrede" te Dordrecht.

  Wilt u zich aanmelden als lid van Waarheid en Vrede, of stelt u bezoek op prijs dan kunt u daarvoor contact opnemen met de secretaris Gert-Jan van Duinen. 

  Gegevens m.b.t. ANBI Hervormd Kerkelijke Vereniging “Waarheid en Vrede”

  RSIN/fiscaal nummer: 8150.224.02 
  Contact: G.A. van Duinen
  Iepenlaan 134
  3319 VH Dordrecht
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Leden van het bestuur
  Voorzitter: M.C. van der Klooster
  Penningmeester: J.T.N van der Hee
  Secretaris: G.A. van Duinen
  Overige bestuursleden W. van der Wulp
    R. Reedeker
     

  Activiteiten:

  • Zes keer per jaar verschijnt het blad ‘Waarheid en Vrede’. Gemeenteleden, commissies, verenigingen binnen de hervormde wijkgemeenten 2 en 7 en bestuursleden leveren tekstbijdragen voor het blad. Vaste rubrieken zijn de meditatie, gemeentenieuws, kinderrubriek, berichten over de activiteiten van de jeugdverenigingen, evangelisatiecommissie en koren. Verder worden regelmatig actuele en/of inhoudelijke onderwerpen behandeld en boeken besproken. De redactieleden zijn in 2019 bezig om de lay-out van het blad op een aantal punten duidelijker te maken.
  • In 2013 zijn de statuten van de vereniging herzien. Deze statuten kunt u hier vinden. De vereniging werkt op basis van deze statuten en de daarin geformuleerde doelstelling; er is aanvullend geen beleidsplan opgesteld. Het bestuur vergadert tenminste een maal per jaar om de financiën van de vereniging en de voortgang en inhoud van het blad Waarheid en Vrede te bespreken. Jaarlijks wordt door de vereniging een algemene ledenvergadering gehouden, waarin naast huishoudelijke zaken vaak ook een actueel thema wordt behandeld. Daarnaast kan een thema-avond of bezinningsbijeenkomst worden belegd over een relevant onderwerp in het persoonlijk leven en gemeenteleven. In 2018 en 2019 is met de algemene ledenvergadering aangesloten bij een Bijbellezing van de wijkgemeenten 2 en 7. Voor het komende jaar wil het bestuur weer een of meer thema-avonden beleggen. Het bestuur bezint zich momenteel welke inhoudelijke onderwerpen nu de aandacht verdienen en hoe daaraan het beste invulling gegeven zal worden. Verder is in 2019 overleg geweest met de voorlichter van de Gereformeerde Bond over welke activiteiten Waarheid en Vrede als plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond aanvullend zou kunnen ontplooien.
  • Op 19 september 2019 heeft Ds. H.J. Stoutjesdijk het voorzitterschap van de vereniging neergelegd. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en zijn vele bijdragen aan het blad en zijn dankbaar dat de Koning van de Kerk hem hiervoor de krachten en liefde heeft gegeven. Broeder M.C. van der Klooster is met algemene stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter. Wij wensen beiden de zegen van de Heere toe.
   
  Inkomsten en Uitgaven Waarheid en Vrede
  Inkomsten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  - Inkomsten blad 3.971,75 3.766,75 4.138,50 3.940,00 3.910,00 4.805,00 5.158,00 5.046,00
  - Overige inkomsten 857,80 762,42 980,95 500,00 407,00 551,35 925,00 1.010,00
  Totaal 4.809,30 4.529,17 5.119,45 4.440,00 4.317,00 5.356,35 6.083,00 6.056,00
  Uitgaven                
  - Kosten blad 4.412,36 4.414,79 4.245,23 4.360,84 4.651,10 5.685,75 5.978,56 6.323,25
  - Overige kosten 768,29 531,33 618,10 561,36 627,39 1.725,03 633,94 1.180,21
  - Promotieplaats predikant CGC             8.750,00 8.750,00
  Totaal 5.180,65 4.946,12 4.863,33 4.922,20 5.278,49 7.410,78 15.362,50 16.253,46

  Beloningsbeleid

  De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Inloggen

Registreren